Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego DIVEXPERT.PL

1. Dane identyfikacyjne
Sklep internetowy działający pod adresem www.divexpert.pl  prowadzony jest przez firmę:
Professional  Electronic Equipment & Service s.c. (skrót PEES s.c.) z siedzibą w 87-100 Toruń, ul. Szymanowskiego 12.
Wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Toruniu, wydział Handlu i Ewidencji Działalności Gospodarczej
pod numerem 19061.

NIP 956-00-01-436 
REGON 870228749
e-mail: biuro@divexpert.pl lub marek@barakuda.pl 
Nr telefonu: 566617011
Wszelkie zawiadomienia, informacje i reklamacje Klienci mogą składać na adres korespondencyjny: 
PEES s.c. ul. Szymanowskiego 12 , 87-100 Toruń

2. Zasady ogólne 
1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu DIVEXPERT.PL prowadzonego przez PEES s.c. z siedzibą w Toruniu, zwaną dalej PEES, 
w tym zawierania umów sprzedaży Towarów, realizację tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego. PEES jest sprzedawcą Towarów zawartych dostępnych na stronie www.divexpert.pl/Regulamin Sklepu
2.  Towary są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję lub rękojmię, wyjątkiem mogą być produkty okazyjne, wyraźnie opisane w tytule i opisie produktu. 
3.  Kupującym, zwanym dalej Klientem, może być osoba fizyczna (jeżeli jest niepełnoletnia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 
3. Ochrona danych osobowych 
1.  Dane osobowe Klientów Sklepu DIVEXPERT.PL przetwarzane są przez PEES. 
2.  Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu: 
a) realizacji umowy i wysyłki zamówionych produktów
b) jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o Towarze oraz promocjach oferowanych przez PEES. 
3.  Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. 
4.  Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Powierzone dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. 
4. Warunki techniczne 
1.  Do korzystania ze Sklepu DIVEXPERT.PL, w tym do przeglądania jego asortymentu i składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych: 
1)  posiadanie komputera, laptopa albo innego urządzenia elektronicznego z zalecaną rozdzielczością ekranu 1024 x 768 pikseli, które umożliwia korzystanie z sieci Internet przy użyciu przeglądarki internetowej: 
a)  - Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub 
b)  - Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, Java Script i cookies lub
c)  - Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną Obsługą apletów Javy, Java Script i cookies lub 
d)  - Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, Java Script i cookies lub 
d)  - Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, Java Script i cookies; 
e) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 
2.  PEES podejmuje odpowiednie środki techniczne oraz działania, które zapewniają bezpieczeństwo transmisji danych i zapobiegają pozyskaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów. 
3.  Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu DIVEXPERT.PL w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów oraz praw autorskich. Ponadto Klient zobowiązany jest do podawania swoich danych zgodnie ze stanem faktycznym oraz nie umieszczania treści o charakterze bezprawnym. 
5. Konto Klienta 
1. Klient może zarejestrować się w Sklepie DIVEXPERT.PL (założyć Konto Klienta) poprzez wypełnienia formularza rejestracyjnego, podanie adresu email oraz utworzenie hasła. Ponadto warunkiem utworzenia Konta Klienta jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Niego zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas procedury rejestracji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne w celu utworzenia Konta Klienta. 
2. Posiadanie Konta Klienta w Sklepie DIVEXPERT.PL jest dobrowolne i bezpłatne - można przeglądać asortyment Sklepu DIVEXPERT.PL . Klient posiadający Konto może korzystać z dodatkowych funkcji m.in. dodawania produktów do ulubionych, śledzenia historii zamówień i statusu złożonego zamówienia, otrzymywania powiadomień o promocjach, o zmianach Regulaminu. 
6. Zamówienia 
1.  PEES przyjmuje zamówienia Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu DIVEXPERT.PL za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.divexpert.pl
Wypełniony Formularz zamówienia nazywany jest dalej Zamówieniem. 
Zamówienie przez ww. stronę internetową może być składane przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia. 
2.  Warunkiem złożenia Zamówienia jest zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. Okoliczność ta jest potwierdzana przez Klienta w momencie składania Zamówienia - akceptacja Regulaminu ze strony Klienta jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia przyjęcie Zamówienia przez PEES. 
3.  Niezależnie od postanowień ust. 2, w celu realizacji i obsługi Zamówienia, Klient jest zobowiązany przy składaniu Zamówienia do podania swoich danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia przyjęcie Zamówienia przez PEES. 
4.  W celu złożenia Zamówienia należy za pośrednictwem strony www.divexpert.pl  Wybrać Towar, wskazać miejsce jego dostarczenia, sposób płatności oraz wypełnić dane w formularzu zamówienia (chyba że Klient skorzysta z Konta). Zatwierdzone przez Klienta (przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) i przesłane do PEES Zamówienie, po jego potwierdzeniu przez PEES wywołuje skutki prawne, w tym obowiązek zapłaty. 
5.  Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza wybór Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu www.divexpert.pl w chwili złożenia zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz złożenie PEES oferty zawarcia umowy sprzedaży tego Towaru. 
6.  Zamówiony Towar może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej lub osobiście odebrany w magazynie: ul. Szymanowskiego 12, 87-100 Toruń. 
7.  W trakcie składania zamówienia Klient jest informowany o  łącznej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Towaru, podatki oraz koszty jego dostarczenia. 
8.  Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, PEES na adres poczty elektronicznej, wskazany w Zamówieniu, prześle w formie elektronicznej potwierdzenie otrzymania Zamówienia, zwane dalej Potwierdzeniem, co oznacza jego przyjęcie do realizacji oraz 
zawarcie umowy sprzedaży. Przesłanie Potwierdzenia Klientowi następuje w formie elektronicznej, PEES przesyła jednocześnie załączniki w formacie PDF(niniejszy Regulaminu, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy), co oznacza potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy. Dodatkowo treść zawartej umowy jest 
zabezpieczona i utrwalona w systemie informatycznym PEES. 
9.  Złożenie przez Klienta Zamówienia w Sklepie www.divexpert.pl jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa zostaje zakończona z chwilą zrealizowania zamówienia przez PEES. 
7.  Cena i sposób zapłaty 
1.  Cena Towaru oferowanego przez Sklep www.divexpert.pl jest ceną brutto wyrażoną w PLN, która zawiera wszystkie obowiązujące podatki, w tym podatek VAT. 
2.  Cena Towaru podana na stronach Sklepu www.divexpert.pl nie zawiera kosztów jego dostarczenia, które każdorazowo zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia i uwzględniane są w łącznej wartości Zamówienia. Łączna wartość Zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia. 
3.  Cena uwidoczniona w łącznej wartości Zamówienia w chwili jego złożenia jest wiążąca i ostateczna. 
4.  Cena Towaru uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu www.divexpert.pl jest wiążąca w momencie składania Zamówienia.
     Cena może ulec późniejszej zmianie, jednakże nie ma ona wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie tej zmiany. 
5.  Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar: 
a)  przy odbiorze zamówionego towaru – Klient dokonuje zapłaty gotówką odbierając Towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty: 
c)  z góry przed odbiorem zamówionego Towaru – płatność tradycyjnym przelewem internetowym na konto firmy PEES s.c. 
6.  W przypadku wyboru opcji płatności z góry, Klient jest zobowiązany uiścić cenę w ciągu 48 godzin od otrzymania od PEES w formie elektronicznej potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
7.  W przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze zamówionego towaru, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w momencie odbioru przesyłki zawierającej zamówiony towar. 
8. Dostawa Towaru 
1.  Dostawa Towaru jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. 
Koszty dostawy Towaru są wskazywane przy składaniu zamówienia. 
2.  PEES umożliwia Klientowi następujące sposoby dostawy Towaru: 
a)  przesyłka kurierska, 
b)  przesyłka polecona lub priorytetowa lub ekonomiczna Poczty Polskiej. 
3.  Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 5 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy liczy się od dnia uznania rachunku bankowego PEES  (w przypadku płatności przelewem).
9.  Odstąpienie od umowy 
1.  Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania tego prawa oraz o kosztach zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
2.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu – skorzystanie z tego formularza jest dobrowolne i zależy od decyzji Klienta. 
3.  W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. 
4.  Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim PEES przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 
5.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cechi funkcjonowania rzeczy. 
6.  Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 
a)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, 
b)  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
c)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
d)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
e)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
f)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
10. Reklamacja 
1. PEES odpowiada za niezgodność towaru z umową: 
a)  w przypadku Klienta będącego konsumentem, który przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru i nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia jego niezgodności z umową powiadomi PEES o tej okoliczności
b)  w przypadku innego Klienta - na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego
2. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji przykładowo w formie pisemnej na adres siedziby PEES s.c. ul. Szymanowskiego 12, 87-100 Toruń, w formie elektronicznej na adres email: biuro@divexpert.pl lub w inny sposób wybrany przez Klienta. 
3. Klient jest uprawniony do posłużenia się przy składaniu reklamacji z formularza dostępnego na stronie www.divexpert.pl, skorzystanie z formularza jest dobrowolne i zależy od decyzji Klienta. 
4. Zalecane jest, aby w opisie reklamacji Klient podał następujące dane: 
a)  datę zakupu, 
b)  rodzaj i datę wystąpienia wady, 
c)  żądanie dotyczące sposobu doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z Umową lub oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny przez       PEES albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; 
d)  dane Klienta składającego reklamację, w tym adres email, 
e)  wybrany przez Klienta sposób poinformowania o rozpatrzeniu reklamacji. 
     Powyższe dane nie są warunkiem złożenia reklamacji, a jedynie umożliwiają PEES rozpatrzenie reklamacji w krótszym terminie.
5.  PEES ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia             pod rygorem przyjęcia, że reklamacja została uznana za uzasadnioną. W przypadku wskazania przez Klienta przy zgłoszeniu adresu         email, odpowiedź będzie przesłana na podany adres. 
6.  W razie konieczności dostarczenie Towaru do PEES (w celu rozpatrzenia reklamacji lub w związku z jej uwzględnieniem), Klient na           prośbę i na koszt PEES dostarczy Towar na adres: 87-100 Toruń, ul. Szymanowskiego 12.
     Klient może zostać także poproszony przez PEES o udostępnienie Towaru w miejscu, w którym się znajduje, w szczególności w                 przypadku, gdy z powodu rodzaju wady lub rozmiaru Towaru albo z uwagi na sposób jego montażu dostarczenie Towaru przez               Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione. Prośba o dostarczenie Towaru nie ma wpływu na bieg terminu na                         ustosunkowanie się PEES do reklamacji Klienta ani nie narusza prawa Klienta żądania od PEES demontażu wadliwego Towaru jego          ponownego montażu po wymianie na wolny od wad lub usunięciu wady.
11. Postanowienia końcowe 
1.  Umowy zawierane są w języku polskim. 
2.  Informacje o Towarze zamieszczona na stronie internetowej PEES nie jest ofertą
     w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
3.  PEES zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym umieści Informację na stronie www.divexpert.pl  
     W przypadku Klienta, który posiada Konto, dodatkowe powiadomienia o zmianie Regulaminu wysłane zostaną na Jego adres email         najpóźniej w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian. 
4.  W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu zamówienia dokonane przed zmianą Będą realizowane zgodnie z postanowieniami           Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia przez Klienta. 
5.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z           dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz Kodeksu cywilnego. 
6.  Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.divexpert.pl nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a ponadto w siedzibie PEES s.c. 
7.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r. i dotyczy wszystkich Zamówień złożonych od tego dnia.